Цени

Цени на казуси:
Казуси за бакалавърска програма "Икономика" ДО по модули

(цени от 70 до 140 лева)

Общообразователни предмети:

Принципи на микроикономиката
Приложна математика за икономисти
Принципи на макроикономиката
Бизнес статистика
Основи на стопанското управление
Сравнителна стопанска история
Основи на правото
Основи на счетоводството
Основи на маркетинга
Икономически измерения на европейската интеграция
Икономически теории
Търговско право
Международна икономика
Бизнес комуникации
Въведение във финансите
Регионална икономика

Модул "Бизнесадминистрация":

Количествени методи в икономиката
Счетоводство на стопанската организация
Организационно поведение
Индустриална икономика
Бизнес етика
Теория на организациите
Компютърни приложения в бизнеса
Управление на промените и фирмена култура
Количествени методи в икономиката
Счетоводство на стопанската организация
Организационно поведение
Индустриална икономика
Бизнес етика
Теория на организациите
Бизнес планиране и прогнозиране
Икономика за мениджъри
Финанси на предприятието
Бизнес право
Управление на персонала
Организация и управление на външнотърговската дейност
Основи на застраховането
Производсвен мениджмънт
Икономика за мениджъри
Финанси на предприятието
Бизнес право
Управление на персонала
Бизнес планиране и прогнозиране
Организация и управление на външнотърговската дейност
Стратегически медиджмънт
Проектиране на управленски системи
Управление на меркетинговата дейност
Бизнес анализ
Управление на иновационния процес
Банки и финансови посредници
Оценка и управление на риска
История на административните и стопански институции
Стратегически мениджмънт
Проектиране на управленски системи
Управление на маркетинговата дейност
Бизнес анализ
Управление на иновационния процес
Банки и финансови посредници
Организационна култура
Предприемачество и малък бизнес
Управленско счетоводство
Е-бизнес в организацията
Стопанска логистика
Ценова политика
Управление на проекти
Основи на оценката на бизнеса
Предприемачество и малък бизнес
Оценка на стойността на предприятието
Управленско счетоводство
Стопанска логистика
Ценова политика
Е-бизнес в организацията

Модул: Маркетинг:

Количествени методи в икономиката
Счетоводство на стопанската организация
Организационно поведение
Бизнес етика
Поведение на потребителя
Данъци и данъчно облагане
Информационни системи в маркетинга
Управление на меркетинговата дейност
Количествени методи в икономиката
Счетоводство на стопанската организация
Организационно поведение
Бизнес етика
Поведение на потребителя
Управление на маркетинговата дейност
Бизнес планиране и прогнозиране
Икономика за мениджъри
Финанси на предприятието
Бизнес право
Организация и управление на външнотърговската дейност
Продуктова политика
Основи на застраховането
Стопанска логистика
Икономика за мениджъри
Финанси на предприятието
Бизнес право
Бизнес планиране и прогнозиране
Организация и управление на външнотърговската дейност
Стопанска логистика
Борси и борсови операции
Стратегически медиджмънт
Маркетинг на услугите
Дистрибуционна политика
Рекламна политика
Управление на иновационния процес
Бренд - мениджмънт
Интегрирани маркетингови комуникации
Стратегически мениджмънт
Управление на иновационния процес
Маркетинг на услугите
Дистрибуционна политика
Рекламна политика
Бренд-мениджмънт
Управление на персонала
Ценова политика
Международен маркетинг
Управление на продажбите
Бизнес анализ
Маркетингови проучвания
Е-търговия
Стратегически маркетинг
Управление на персонала
Ценова политика
Международен маркетинг
Управление на продажбите
Бизнес анализ
Маркетингови проучвания

Модул: Финанси:

Теория на парите и кредита
Количествени методи в икономиката
Бизнес етика
Финансово счетоводство І част
Финанси на предприятието І част
Публични финанси
Междурародни финанси
Социално осигуряване
Количествени методи в икономиката
Теория на парите и кредита
Финансово счетоводство I част
Финанси на предприятието I част
Публични финанси
Международни финанси
Бизнес право
Основи на застраховането
Финансово счетоводство ІІ част
Финанси на предприятието ІІ част
Капиталови пазари
Финансов одит
Банки и банково обслужване
Управленско счетоводство
Финансово счетоводство II част
Финанси на предприятието II част
Капиталови пазари
Основи на застраховането
Финансов одит
Банки и банково обслужване
Данъци и данъчно облагане
Банково счетоводство
Управление на портфейл от ценни книжа І част
Финансиране на външнотърговските сделки
Лични финанси
Финанси на застрахователни дружества
Финансов анализ на фирмената дейност
Компютърни приложения във финансите
Банково счетоводство
Управление на портфейл от ценни книжа I част
Финансиране на външнотърговски сделки
Лични финанси
Финанси на застрахователните дружества
Данъци и данъчно облагане
Ценова политика
Основи на оценката на бизнеса
Анализ на риска
Местни финанси
Управление на портфейл от ценни книжа ІІ част
Анализ и оценка на инвестиционните проекти
Анализ на банковата дейност
Автоматизация на счетоводната дейност
Основи на оценката на бизнеса
Анализ на риска
Местни финанси
Управление на портфейл от ценни книжа II част
Анализ и оценка на инвестиционни проекти
Анализ на банковата дейност


Custom Search

Гласуване

Ще спечели ли кандидатът на ГЕРБ президентските избори?:

Вход потребители